Ἄσχημη δὲν εἶναι ἡ ζωή, ἄσχημη εἶναι ἡ ἄσχημη ζωὴ (Διογένης ὁ Κυνικός)