Ἀγάπη εἶναι ἡ ἕνωση μὲ κάποιον, μὲ προϋπόθεση τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴν αὐτοτέλεια καὶ τῶν δύο (Ἔριχ Φρόμ )