Χαρά ἀπό τό ἔνστικτο. Ὁ κυνηγός σιγά-σιγά θά γνωρίσει τόν κόσμο μέσα του.