Τὸ κριτήριο, ὁ καθρέπτης τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι πόσο προσεύχεσαι καὶ πῶς προσεύχεσαι. (Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος)