Τὰ ἀνθρώπινα ἱδρύματα τὰ πιὸ ἀρχαῖα, καὶ τὰ κράτη τὰ πιὸ σοφά εἶναι ἐπίσης ἐκεῖνα ὅπου ἡ θρησκεία κυριαρχεῖ. Οἱ αἰῶνες οἱ πιὸ φωτισμένοι εἶναι αὐτοί, ὅπου ὁ κόσμος ἔδινε τὴ μεγαλύτερη φροντίδα του στοὺς θεούς.(Ξενοφῶν)