Τὰ συναισθήματα δὲν ἔχουν θέση στὸ ἐμπόριο ἐκτός κι ἄν κάνεις ἐμπόριο μὲ αὐτά (Friedrich Durrenmatt)