Στό δένδρο χύθηκαν αἰφνίδια πουλιά/τή σιωπή του γιά νά λαμποκόψουν.(Ν.Καροῦζος)