Στοὺς ἀρχαρίους στὴν πνευματικὴ ζωὴ δημιουργεῖται ἡ ἑξῆς κατάσταση: ἀπὸ ἕναν λόγο ποὺ θὰ ποῦν ἤ µιὰ ἁμαρτία ποὺ θὰ κάνουν, δημιουργεῖται μεγάλη ταραχή. Θὰ πρέπει νὰ περιφρονοῦμε λίγο αὐτὲς τὶς καθημερινὲς συγγνωστές µικροπτώσεις, γιὰ νὰ κερδίζουμε µερικὰ ἄλλα. Εἶναι καλύτερο νὰ εἴμαστε χαμηλὰ μὲ εἰρήνη, παρὰ ψηλὰ μὲ ἄγχος.