Σκαιόν τὸ πλουτεῖν κ’ ἄλλο μηδέν εἰδέναι (εἶναι φοβερό νὰ πλουτίζεις καὶ νὰ μὴν ξέρεις τίποτε ἄλλο) Εὐριπίδης