Πραγματικός ἥρως εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος κατορθώνει καὶ νικᾶ τὰ πάθη του (Ἀναξίμανδρος)