Ποτὲ ὁ ἄνθρωπος δὲν ξεκινᾶ τὴν ζωή του ἀπὸ μηδενικὴ βάση.