Πολιτεία ἥτις δὲν ἔχει ὡς βάσιν της τὴν Χριστιανικὴν παιδείαν τῶν νέων, εἶναι οἰκοδομὴ ποὺ κτίζεται χωρὶς ἀσβέστη καὶ νερὸ (Ἀδαμάντιος Κοραῆς)