Ο Σωτήρ ημών μας εδίδαξεν «όπως θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, ούτω ποιείτε και υμείς ομοίως». και ημείς αντί της αγάπης και αγαθοεργίας, «δάκνωμεν αλλήλους» κατά τον θείον Απόστολον έως ου «υπ΄ αλλήλων αναλωθώμεν». και τούτο εν γνώσει ότι θα καταστραφώμεν κατά τον αψευδή λόγον του Κυρίου, ότι «πάσα Βασιλεία μερισθείσα καθ΄ εαυτής ερημούται, και πάσα πόλις ή οικία μερισθείσα καθ΄ εαυτής ου σταθήσεται».

(Γέροντας Γαβριήλ Διονυσιάτης)