Ο ορθόδοξος πιστός συνεχίζοντας διά της μετανοίας και βιαζόμενος στην καθαρά, νοερά προσευχή διαμορφώνει την καρδία του, ώστε να γίνει δεκτική της θεωρίας του ακτίστου Φωτός. Με την θέα του ακτίστου Φωτός βιώνει πλέον ο πιστός την θέωση, την ίδια την αγιότητα στον υψηλότερο βαθμό, την άμεσο θεοπτία.

(Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός)