Ο καθένας μας οφείλει να προσεύχεται για τον κόσμο, συμβάλλοντας με τις προσευχές του στην απολύτρωσή του. Έτσι γνωρίζεται ο Θεός: «Αύτη δε εστιν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσι Σε (οντολογικά) τον μόνον αληθινόν Θεόν και Όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν» (Ιωάν. 17,3).

(Όσιος Σωφρόνιος του Έσσεξ)