Οἱ ἀμφιβολίες μποροῦν νὰ σὲ κάνουν φιλόσοφο, ἀλλά μόνο ἡ πίστη μπορεῖ νὰ σὲ κάνει ἀπόστολο……………… (Μ. Ἔμπνερ-Ἔσεμπαχ)