Μὴ παρακολουθεῖς τοὺς ἄλλους ἁμαρτωλούς πῶς ζοῦν. Ἡ δική τους ἀπώλεια δὲν θὰ σὲ σώσει. (Ἅγ. Ἰννοκέντιος Μόσχας)