Κλῆρος τῆς φυλῆς μας ὁ πόνος, ὄχι ὅμως καὶ ὁ ἀφανισμός (Ε. Παπανοῦτσος)