Καρδία ἀνθρώπου ἀλλοιοῖ τό πρόσωπον αὐτοῦ….(Ἡ κατάσταση τῆς καρδιᾶς τοῦ ἀνθρώπου μεταβάλλει τό πρόσωπό του) ….Σοφ. Σειράχ 13.25