Η πείρα δια της πράξεως αποκτάται με χρόνους, η δε χάρις είναι χάρισμα εξαρτώμενον από τον Θεόν και διδόμενον αναλογία θερμότητος πίστεως, ταπεινώσεως και καλής προαιρέσεως.

(Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής)