Γι’ αὐτό ὅλες τὶς ἐντολές σου ἐφάρμοσα, γιατί μίσησα κάθε ὁδό ἀδικίας (Ψαλμός ριη΄ 104)