Χωρίς κατηγορία

Ωσ. 6,8


Ωσ. 6,8

Γαλαὰδ πόλις ἐργαζομένη μάταια, ταράσσουσα ὕδωρ,

Ωσ. 6,8

Η χώρα Γαλαάδ ακολουθεί τα μάταια είδωλα. Αναταράσσει την κοινωνίαν, όπως η θύελλα το ύδωρ της θαλάσσης.