Χωρίς κατηγορία

Ωσ. 10,8


Ωσ. 10,8

καὶ ἐξαρθήσονται βωμοὶ Ὦν, ἁμαρτήματα τοῦ Ἰσραήλ· ἄκανθαι καὶ τρίβολοι ἀναβήσονται ἐπὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν· καὶ ἐροῦσι τοῖς ὄρεσι· καλύψατε ἡμᾶς, καὶ τοῖς βουνοῖς· πέσατε ἐφ᾿ ἡμᾶς. –

Ωσ. 10,8

Θα καταστραφούν οι ειδωλολατρικοί βωμοί εις Ων, αι εστίαι αυταί των αμαρτημάτων του Ισραήλ. Αγκάθια και τριβόλια θα φυτρώσουν και θα κατακλύσουν τα θυσιαστήρια εκείνα. Τοση θα είναι η καταστροφή της περιοχής Ισραήλ, ώστε θα πουν οι κάτοικοι εις τα όρη· “σκεπάσατέ μας”· και εις τα βουνά “πέσατε επάνω μας”.