Χωρίς κατηγορία

Ψαλ. 7, 1


Ψαλ. 7, 1

Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ, ὃν ᾖσε τῷ Κυρίῳ ὑπὲρ τῶν λόγων Χουσὶ υἱοῦ Ἰεμενεί.

Ψαλ. 7, 1

Ψαλμὸς συντεθείς ἀπὸ τὸν Δαυίδ, τὸν ὁποῖον ἔψαλεν εἰς ἔκφρασιν εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Κύριον διὰ τοὺς σωτηρίους λόγους, τοὺς ὁποίους ὑπὲρ αὐτοῦ εἶπεν ὁ Χουσεὶ, υἱὸς τοῦ Ἰεμενεί, πρὸς τὸν ἐπαναστάτην Ἀβεσσαλώμ. (Β Βασιλειῶν ιζ΄1-23)