Χωρίς κατηγορία

Ψαλ. 5, 1


Ψαλ. 5, 1

Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῆς κληρονομούσης· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ.

Ψαλ. 5, 1

Κατὰ τοὺς Πατέρας: Πρὸς τιμὴν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θὰ ἐκληρονομοῦσε τὴν συναγωγήν.