Χωρίς κατηγορία

Ψαλ. 3,1


Ψαλ. 3,1

Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ, ὁπότε ἀπεδίδρασκεν ἀπὸ προσώπου Ἀβεσσαλὼμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ

Ψαλ. 3,1

Ψαλμὸς συντεθείς ἀπὸ τὸν Δαυίδ, ὅταν ὡς δραπέτης ἔφευγε, διὰ νὰ σωθῇ ἀπὸ τὴν πατροκτόνον ὀργὴν τοῦ υἱοῦ του Ἀβεσσαλώμ (Β΄Βασιλ. ιε’-ιη΄)