Χωρίς κατηγορία

Ψαλ. 138,1


Ψαλ. 138,1

Κύριε, ἐδοκίμασάς με, καὶ ἔγνως με·

Ψαλ. 138,1

Κυριε, με εδοκίμασες, με εγνώρισες και έμαθες ποιός είμαι.