Χωρίς κατηγορία

Ψαλ. 129,1


Ψαλ. 129,1

Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε·

Ψαλ. 129,1

Από τα βάθη της ψυχής μου, εις δυστυχίαν ευρισκόμενος, Εκραξα, Κυριε, προς σέ.