Χωρίς κατηγορία

Φιλιπ. 4,13


Φιλιπ. 4,13

πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ.

Φιλιπ. 4,13

Τα πάντα ημπορώ και κατορθώνω με την δύναμιν, που μου δίδει ο Χριστός.