Χωρίς κατηγορία

Φιλιπ. 2,26


Φιλιπ. 2,26

ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς, καὶ ἀδημονῶν διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησε.

Φιλιπ. 2,26

Απεφάσισα δε να τον στείλω, επειδή πάρα πολύ εποθούσε να ίδη όλους σας και ευρίσκετο εις στενοχωρίαν και ανησυχίαν, επειδή επληροφορηθήκατε ότι ησθένησε και εδοκιμάσατε δι΄αυτό λύπην.