Χωρίς κατηγορία

Φιλιπ. 2,2


Φιλιπ. 2,2

πληρώσατέ μου τὴν χαράν, ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύμψυχοι, τὸ ἓν φρονοῦντες,

Φιλιπ. 2,2

κάμετε πλήρη και τελείαν την χαράν μου. Και θα ολοκληρωθή πράγματι η χαρά μου, εάν φροντίζετε και αγωνίζεσθε να καλλιεργήτε και κρατήτε όλοι το αυτό φρόνημα, έχοντες την ιδίαν αγάπην μεταξύ σας, εάν γίνεσθε σαν μια ψυχή και μια καρδία, όλοι με ένα και το αυτό αληθινόν φρόνημα,