Χωρίς κατηγορία

Τωβ. 9,3


Τωβ. 9,3

διότι ὠμόμοκε Ῥαγουὴλ μὴ ἐξελθεῖν με,

Τωβ. 9,3

Διότι ο Ραγουήλ με ώρκισε να μη φύγω απ’ εδώ, πριν συμπληρωθούν αι δεκατέσσαρες ημέραι.