Χωρίς κατηγορία

Τωβ. 8,9


Τωβ. 8,9

καὶ ἐκοιμήθησαν ἀμφότεροι τὴν νύκτα.

Τωβ. 8,9

Εκοιμήθησαν και οι δύο την νύκτα εκείνην.