Χωρίς κατηγορία

Τωβ. 8,18


Τωβ. 8,18

ἐκέλευσε δὲ τοῖς οἰκέταις χῶσαι τὸν τάφον.

Τωβ. 8,18

Ο Ραγουήλ διέταξε τους δούλους να χώσουν τον τάφον.