Χωρίς κατηγορία

Τωβ. 8,11


Τωβ. 8,11

καὶ ἦλθε Ῥαγουὴλ εἰς τὴν οἰκίαν ἑαυτοῦ

Τωβ. 8,11

Επανήλθεν ο Ραγουήλ εις την οικίαν του