Χωρίς κατηγορία

Τωβ. 7,14


Τωβ. 7,14

καὶ ἤρξαντο ἐσθίειν.

Τωβ. 7,14

Επειτα δε ήρχισαν όλοι με χαράν να τρώγουν.