Χωρίς κατηγορία

Τωβ. 2,11


Τωβ. 2,11

καὶ ἡ γυνή μου Ἄννα ἠριθεύετο ἐν τοῖς γυναικείοις·

Τωβ. 2,11

Η σύζυγός μου η Αννα ησχολείτο με γυναικείας εργασίας.