Χωρίς κατηγορία

Τωβ. 14,1


Τωβ. 14,1

Καὶ ἐπαύσατο ἐξομολογούμενος Τωβίτ.

Τωβ. 14,1

Τωβίας επεράτωσε τον ύμνον της δοξολογίας προς τον Θεόν.