Χωρίς κατηγορία

Τωβ. 12,4


Τωβ. 12,4

καὶ εἶπεν ὁ πρεσβύτης· δικαιοῦται αὐτῷ.

Τωβ. 12,4

Ο γέρων Τωβίτ απήντησε· “πράγματι αυτός δικαιούται να πάρη όλα όσα είπες”.