Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 9,6


Σοφ. Σειρ. 9,6

μὴ δῷς πόρναις τὴν ψυχήν σου, ἵνα μὴ ἀπολέσῃς τὴν κληρονομίαν σου.

Σοφ. Σειρ. 9,6

Μη παραδίδης την καρδίαν σου εις πόρνας, δια να μη χάσης την περιουσίαν σου.