Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 8,7


Σοφ. Σειρ. 8,7

μὴ ἐπίχαιρε ἐπὶ νεκρῷ, μνήσθητι ὅτι πάντες τελευτῶμεν.

Σοφ. Σειρ. 8,7

Μη σε καταλάβη μοχθηρά χαρά δια νεκρόν, ο οποίος ενδεχομένως υπήρξεν εχθρός σου. Εχε δε πάντοτε υπ’ όψιν σου, ότι όλοι βαδίζομεν προς τον θάνατον.