Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 7,25


Σοφ. Σειρ. 7,25

ἔκδου θυγατέρα, καὶ ἔσῃ τετελεκὼς ἔργον μέγα, καὶ ἀνδρὶ συνετῷ δώρησαι αὐτήν.

Σοφ. Σειρ. 7,25

Παντρεψε καλά την κόρην σου και θα κατορθώσης έτσι μέγα έργον. Δωρησέ την εις άνδρα συνετόν.