Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 7,21


Σοφ. Σειρ. 7,21

οἰκέτην συνετὸν ἀγαπάτω σου ἡ ψυχή, μὴ στερήσῃς αὐτὸν ἐλευθερίας.

Σοφ. Σειρ. 7,21

Δούλον συνετόν και φρόνιμον αγάπησέ τον με όλην σου την καρδίαν· και μη στερήσης αυτόν από την ελευθερίαν του.