Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 7,1


Σοφ. Σειρ. 7,1

Μὴ ποίει κακά, καὶ οὐ μή σε καταλάβῃ κακόν·

Σοφ. Σειρ. 7,1

Μη πράττης το κακόν και κακόν ποτέ δεν θα σε εύρη.