Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 6,31


Σοφ. Σειρ. 6,31

στολὴν δόξης ἐνδύσῃ αὐτήν, καὶ στέφανον ἀγαλλιάσεως περιθήσεις σεαυτῷ.

Σοφ. Σειρ. 6,31

Θα ενδυθής αυτήν ως ωραίαν ένδοξον στολήν και θα την θέσης επάνω στο κεφάλι σου ωσάν ένα στέφανον χαράς και δόξης.