Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 6,30


Σοφ. Σειρ. 6,30

κόσμος γὰρ χρύσεός ἐστιν ἐπ᾿ αὐτῆς, καὶ οἱ δεσμοὶ αὐτῆς κλῶσμα ὑακίνθινον·

Σοφ. Σειρ. 6,30

Ο ζυγός της θα είναι ολόχρυσον κόσμημα δια σε και τα δεσμά της κλωσμένες κυανές ωραίες ταινίες.