Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 51,9


Σοφ. Σειρ. 51,9

καὶ ἀνύψωσα ἀπὸ γῆς ἱκετείαν μου καὶ ὑπὲρ θανάτου ῥύσεως ἐδεήθην.

Σοφ. Σειρ. 51,9

Και ανύψωσα από την γην προς τον ουρανόν την ικεσίαν μου και θερμώς σε παρεκάλεσα, να με γλυτώσης από τον θάνατον.