Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 51,25


Σοφ. Σειρ. 51,25

ἤνοιξα τὸ στόμα μου καὶ ἐλάλησα· κτήσασθε ἑαυτοῖς ἄνευ ἀργυρίου.

Σοφ. Σειρ. 51,25

Ηνοιξα το στόμα μου και ελάλησα· αποκτήσατε δια τον εαυτόν σας την σοφίαν, χωρίς να πληρώσετε τίποτε.