Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 51,24


Σοφ. Σειρ. 51,24

τί ὅτι ὑστερεῖτε ἐν τούτοις καὶ αἱ ψυχαὶ ὑμῶν διψῶσι σφόδρα;

Σοφ. Σειρ. 51,24

Διατί στερείσθε από τα αγαθά της σοφίας και αι ψυχαί σας κυριαρχούνται από μεγάλην δίψαν;