Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 51,22


Σοφ. Σειρ. 51,22

ἔδωκε Κύριος γλῶσσάν μοι μισθόν μου, καὶ ἐν αὐτῇ αἰνέσω αὐτόν.

Σοφ. Σειρ. 51,22

Δια τους κόπους μου ο Κυριος μου έδωσεν ως μισθόν ευχέρειαν γλώσσης, και με αυτήν θα δοξολογώ τον Κυριον.